array คือวิธีที่ JavaScript ใช้ในการทำลิส หรือ การทำรายการ สามารถใช้เก็บข้อมูลได้ทุกชนิด (ทุก data types)

ตัวอย่าง array

ส่วนประกอบของ array

 • bracket notation หรือ เครื่องหมาย [ ] คลุมรอบลิส
 • ข้อมูลแต่ละอันคั่นด้วยเครื่องหมาย comma และจะถูกเรียกว่า element เช่น array ตามรูปด้านบน มี 3 element

Elements

 • element คือ สมาชิกใน array
 • ตำแหน่งของสมาชิกเรียกว่า index โดยเริ่มนับตำแหน่งแรกเป็น index ที่ 0

การเข้าถึง elements

สามารถเรียกดูสมาชิกใน array ได้ โดยเรียกชื่อตัวแปรและตามด้วยตำแหน่ง index ที่ต้องการหา

การปรับปรุง elements

 • ระบุชื่อ array ที่ต้องการ update หรือ ปรับปรุงสมาชิก
 • ระบุตำแหน่ง index ของสมาชิกที่ต้องการปรับปรุง
 • ใส่เครื่องหมาย = และระบุข้อมูลใหม่ที่ต้องการใส่แทนข้อมูลเดิม

Array กับการใช้ let, const

การประกาศ array ด้วย let สามารถปรับปรุงสมาชิกใน array ได้

และสามารถ reassign array โดยที่ยังเป็น array เดิมได้

การประกาศด้วย const สามารถปรับปรุงสมาชิกใน array ได้

แต่ไม่สามารถ reassign array ได้ ต้องประกาศ array ใหม่ หรือปรับปรุงสมาชิกทีละตัวเท่านั้น

Length property

length คือหนึ่งใน built-in property ของ array ใช้หาจำนวนสมาชิกใน array

วิธี access length property

 • ใช้จุด (dot notation) เชื่อมชื่อของ property (length) กับชื่อ array
 • ปริ้นท์จำนวนสมาชิกของ array ด้วยคำสั่ง console.log

Built-in method ใน array

JavaScript มี built-in method ที่สามารถนำมาใช้กับ array ได้หลายอัน

ดู built-in method อื่นๆที่ใช้จัดการ array ได้ที่ MDN web docs

ตัวอย่าง method

.push( ) method

 • เพิ่มสมาชิกใน array (สมาชิกใหม่จะเพิ่มที่ตำแหน่งท้ายของ array)
 • เรียกใช้งานเหมือน function เรียกชื่อ array ก่อน ตามด้วย method .push( )
 • สามารถมีได้กี่ parameter ก็ได้
 • เป็น method ที่ทำให้ array เดิมเปลี่ยนแปลง

.pop( ) method

 • ใช้ลบสมาชิกตัวสุดท้ายใน array ออก
 • เรียกใช้งานเหมือน function เรียกชื่อ array ก่อน ตามด้วย method .pop( )
 • ไม่มี parameter ไม่รับค่า argument
 • ถ้าลบแล้วลบเลย ไม่สามารถเรียกคืนสมาชิกที่ลบแล้วได้
 • สามารถสร้างตัวแปรเพื่อเก็บสมาชิกที่ต้องการลบไว้ (อาจนำไปใช้งานทีหลัง หรือเรียกดูทีหลัง) โดยประกาศและสร้างตัวแปร จากนั้น assign ไปที่ method

.indexOf( ) method

 • ใช้หาตำแหน่ง index ของสมาชิกใน array
 • ใส่สมาชิกที่ต้องการค้นตำแหน่ง index ใน ( )
 • indexOf( ) จะเริ่มหาสมาชิกที่ระบุ โดยเริ่มจากตัวแรกไปจนถึงตัวสุดท้ายใน array
 • หาก output เท่ากับ -1 แปลว่าไม่พบสมาชิกที่ระบุ ทำให้หาตำแหน่งของสมาชิกไม่ได้
 • หากในพบสมาชิกที่ต้องการหาใน array มากกว่าหนึ่งสมาชิก จะแสดงตำแหน่ง index ของสมาชิกตัวแรกที่พบ

.lastIndexOf( ) method

 • ใช้หาตำแหน่ง index เหมือน .indexOf( ) method แต่จะเริ่มจากตัวสุดท้ายใน array ไปจนถึงตัวแรกใน array

Array ใน Function

 • ใส่ array ใน parameter ของ function
 • เรียก function และ ชื่อ array ใน parameter เพื่อให้ function ทำงานตามคำสั่งใน code block
 • ใช้คำสั่ง console.log ปริ้นท์ output ออกทาง console

Nested Array

 • เป็น array ที่มีสมาชิกเป็น array อยู่ใน array
 • เรียกสมาชิกใน nested array โดยใช้ bracket notation [ ] และ ตำแหน่ง index
 • ตำแหน่งของ index ที่ใส่ใน bracket notation แรก เป็นตำแหน่งของสมาชิกที่อยู่ด้านนอก หากต้องการเข้าถึงสมาชิกที่อยู่ข้างในต้องใส่ตำแหน่งของ index ของ array ที่เป็นสมาชิกอยู่ด้านใน

Advertisement