โจทย์

คำนวณอุณหภูมิจากองศาเซลเซียสเป็น Kelvin Fahrenheit และ Newton ตามลำดับ อุณหภูมิต้องแสดงผลเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น

สูตรการคำนวณ

Celsius = kelvin – 273

Fahrenheit = (kelvin – 273) * (9/5) + 32

Newton = (kelvin – 273) * (33/100)

เป้าหมายของโปรแกรม

แสดงประโยคบอกอุณหภูมิของ Kelvin Fahrenheit และ Newton เปรียบเทียบกับอุณหภูมิแบบองศาเซลเซียสทีละประโยคที่หน้า console

เขียนโปรแกรม

  • ประกาศตัวแปร celsius ด้วย const กำหนดค่าของตัวแปรเป็นจำนวนองศาเซลเซียสที่ต้องการนำไปคำนวณ
  • ประกาศตัวแปร kelvin, Fahrenheit, newton และกำหนดค่าของตัวแปรเหล่านั้น โดยคำนวณจากสูตรสำหรับการคำนวณค่าองศาเซลเซียสเป็นอุณหภูมินั้น หากมีการหาร ให้ใช้ method Math.floor( ) เพื่อไม่ให้ผลลัพท์มีเลขทศนิยม
  • console.log ปริ้นข้อมูลออกทางหน้าจอ console
  • ใช้ backticks คลุมข้อความเพื่อส่งค่าของตัวแปรแต่ละตัวไว้ใน placeholder

รันโปรแกรม

ใน terminal cd ไปที่ path ของไฟล์ที่จะรัน จากนั้นรันด้วยคำสั่ง node (ชื่อไฟล์).js

Advertisement