TCP/IP คือ กฏหรือข้อกำหนดเบื้องต้นที่ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถสื่อสารระหว่างกันได้บนเครือข่ายหรือที่เรียกว่า network ทั้งสองตัวนี้แยกออกจากกันแต่ทำงานร่วมกัน เรียกว่าชุดโปรโตคอลอินเตอร์เน็ต หรือ Internet Protocol Suite

TCP

ย่อมาจาก Transmission Control Protocol ทำหน้าที่รับผิดชอบการรับส่งข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ทาง network

IP

ย่อมาจาก Internet Protocol ทำหน้าที่เป็นสถานที่รับข้อมูลที่ถูกส่งมา

การทำงานของ TCP/IP

TCP/IP แบ่งงานสื่อสารออกเป็น 4 ชั้น (layers) แต่ละชั้นจะมีหน้าที่ต่างกัน โดย TCP/IP จะแยกข้อมูลออกเป็นส่วนๆเรียกว่า packets และส่ง packets เหล่านี้ผ่านเลเยอร์ทั้ง 4 ชั้น จากนั้น TCP/IP จะทำงานผ่านเลเยอร์ทั้ง 4 แบบย้อนกลับ และประกอบข้อมูลทั้งหมดเข้าด้วยกันก่อนจะแสดงข้อมูลนั้นให้แก่ผู้รับสาร

Layers of TCP/IP Model

Datalink Layer

(หรือเรียกว่า link layer, network interface layer หรือ physical layer)

เป็นอุปกรณ์เครือข่ายทางกายภาพที่เชื่อมต่อระหว่างจุดเชื่อมต่อ(nodes) และ servers เช่น สายนำสัญญาณ(สายแลน), ระบบเครือข่ายไร้สาย, การ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย หรือ device driver เป็นต้น

Internet Layer

หรือ network layer ทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนที่ของ packets บนเครือข่าย

Transport Layer

หรือชั้นขนส่ง เป็นชั้นที่ควบคุมการส่งข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ทั้งสองเครื่อง มันจะแยกข้อมูลใน packets ออก รับรอง packets ที่ได้รับจากอุปกรณ์ที่ส่ง และทำหน้าที่ให้อุปกรณ์ที่รับข้อมูล รับรอง packets ที่จะได้รับ

Application Layer

เป็นชั้นประยุกต์ใช้งาน โดยโปรโตคอลที่อยู่ชั้นนี้จะถูกออกแบบให้เหมาะสมกับโปรแกรมประยุกต์เฉพาะทาง เช่น การส่งอีเมลใช้โปรโตคอล SMTP, การรับและเรียกดูอีเมลใช้โปรโตคอล POP3 และการเรียกดูเว็บเพจบนบราวเซอร์ใช้โปรโตคอล HTTP เป็นต้น

Advertisement