4 ปัจจัยหลักที่ทำให้ BI มีส่วนสำคัญในปัจจุบัน

1. การเพิ่มขึ้นของปริมาณข้อมูล

เมื่อข้อมูลมีปริมาณเพิ่มมากขึ้นและมีรูปแบบของการเพิ่มขึ้นแบบไม่หยุด ส่งผลให้ผู้ประกอบการตัดสินใจยากขึ้น เนื่องจากไม่ทราบว่าควรนำข้อมูลใดมาประกอบการตัดสินใจ และยังต้องใช้เวลามากขึ้นในการดูข้อมูล และจัดการกับข้อมูลที่มีขนาดใหญ่

2. การตัดสินใจที่มีความซับซ้อน

ปัจจุบันการตัดสินใจมีความซับซ้อนมากขึ้น เนื่องจากมีการแข่งขันในธุรกิจแบบเดียวกันเพิ่มสูงขึ้นและมีปัจจัยอื่น เช่น จำนวนสาขาที่มีมากในบางธุรกิจ ทำให้ข้อมูลที่นำมาประกอบการตัดสินใจต้องมาจากหลายแหล่ง เช่น เว็บไซต์ อีเมล ข่าวสาร สื่อสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ระบบ BI จะถูกนำมาช่วยในการรวบรวมข้อมูลจากหลายแหล่งข้อมูลในระยะเวลาที่จำกัด ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้างและข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

3. ความต้องการการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชีวิตประจำวันอย่างรวดเร็วส่งผลให้ธุรกิจต้องปรับตัวและตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ทันต่อเหตุการณ์อละทันต่อการแข่งขัน เช่น ปัจจัยทางสังคม ปัจจัยทางการเมือง ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติ เป็นต้น

สาเหตุที่ส่งผลให้เกิดการตอบสนองล่าช้า เช่น

  • ความล่าช้าจากการแปลงข้อมูลในหลายแหล่งข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ
  • ความล่าช้าในการรวบรวมสารสนเทศจากแหล่งข้อมูลหลายแหล่ง
  • ความล่าช้าในการตัดสินใจ

ธุรกิจต้องการผลตอบรับหรือการตอบสนองที่รวดเร็วเพื่อช่วยในการสร้างกลยุทธ์หรือสิ่งที่แตกต่างไปจากคู่แข่ง และ BI สามารถนำมาใช้ในการลดเวลาดำเนินงานและช่วยให้ตัดสินใจได้เร็วขึ้น

4. ความก้าวหน้าของเทคโนโลยี

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีเป็นสิ่งที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัท แต่บริษัทจำเป็นต้องจัดการกับปริมาณข้อมูลจำนวนมากที่เพิ่มขึ้นให้ได้ ดังนั้นบริษัทจึงต้องมีการตามเทคโนโลยีให้ทันเสมอเพื่อให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ค่ะ

ในระบบธุรกิจอัจฉริยะ (BI) มีการรวมเอาเทคโนโลยีทั้งหลายเอาไว้เข้าด้วยกัน ซึ่งผู้พัฒนาระบบ BI มีหน้าที่ในการปรับปรุงเทคโนโลยีให้ทันสมัยตลอดเวลา เมื่อใช้ระบบ BI แล้ว การตามเทคโนโลยีให้ทันเป็นหน้าที่ของ vendors ที่ต้องตามเทคโนโลยีให้ทันและนำมาใส่ไว้ในซอฟท์แวร์ ส่วนหน้าที่ขององค์กรนั้นต้องสร้าง platform เพื่อรองรับเทคโนโลยีต่างๆให้ได้

Advertisement