array indexing ก็คือ การเข้าถึงสมาชิกของ array ทั่วไปนั่นแหละ เราสามารถเข้าถึงสมาชิกของ array ได้โดยการเรียกตำแหน่ง index ของสมาชิกนั้น

ตำแหน่ง index ของ NumPy array จะเริ่มที่เลข 0 หมายความว่า สมาชิกตัวแรก จะอยู่ในตำแหน่งที่ 0 (เท่ากับมีค่า index เป็น 0) ในขณะที่สมาชิกที่อยู่เป็นลำดับที่สอง จะมีค่า index เป็น 1

ตัวอย่างการ index

การ index Array แบบ 1 มิติ

array แบบ 1 มิติ จะมีสมาชิกมากกว่า 1 ตัวขึ้นไป สามารถเลือกตำแหน่ง index ที่ต้องการระบุ/เข้าถึงได้เลย อย่างเช่นตัวอย่างด้านบน เป็นต้น

การ index Array แบบ 2 มิติ

array แบบ 2 มิติจะมีสองแถวขึ้นไป (จำนวนคอลัมน์จะขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกของแต่ละแถว) ต้องเลือกตำแหน่ง index สองตำแหน่ง คือ เลือกว่าจะระบุแถวไหน จากนั้นเลือกว่าจะระบุตำแหน่งใดของแถวนั้น เราจะใช้ comma คั่นตำแหน่ง index สองตัวนี้

หากระบุแค่ตัวเลขตำแหน่งเดียว โปรแกรมจะรันข้อมูลสมาชิกทั้งหมดของแถวนั้น เช่น

หากระบุทั้งสองค่าจะได้เป็นตัวสมาชิกเฉพาะตำแหน่ง index ที่ระบุของแถวนั้นมาเลย เช่น

เมื่อพิมพ์หน้าตาของตารางออกมา จะเห็นว่าแถวตำแหน่ง index ที่ 0 (แถวที่ 1) ตำแหน่ง index ของสมาชิกที่ 2 (ตัวที่ 3 ) คือหมายเลข 3

การ index Array แบบ 3 มิติ

array แบบ 3 มิติ จะมีมากกว่า 1 ตาราง ต้องระบุตำแหน่ง index ทั้งหมด 3 ค่า คือ

  • ตำแหน่งแรก เป็น ตำแหน่งสำหรับตาราง
  • ตำแหน่งที่สอง เป็น ตำแหน่งสำหรับแถว
  • ตำแหน่งที่สาม เป็น ตำแหน่งสำหรับสมาชิกในแถว

หากระบุตำแหน่งเดียว โปรแกรมจะรันข้อมูลสมาชิกทุกแถวทุกตัวของตำแหน่งที่ระบุของตารางนั้น

หากระบุตำแหน่งสองตำแหน่ง โปรแกรมจะรันข้อมูลสมาชิกทั้งหมดของแถวและตารางที่ถูกระบุตำแหน่งเท่านั้น

หากระบุทั้ง 3 ค่า จะได้เป็นตัวสมาชิกเฉพาะตำแหน่ง index ที่ระบุในแถวนั้น

เมื่อพิมพ์ตารางออกมา จะเห็นว่า ตำแหน่ง index ตารางที่ 0 (ตารางที่ 1) ตำแหน่ง index แถวที่ 1 (แถวที่ 2) และตำแหน่ง index สมาชิกที่ 2 (สมาชิกตัวที่ 3 ในแถว) คือ หมายเลข 7

การ index แบบติดลบ

หรือ Negative Indexing เป็นการ index จากด้านหลังมาด้านหน้า โดยใช้ตัวเลขที่ติดลบ การ index แบบติดลบจะไม่มีการติดลบ 0 ดังนั้น เวลา index แบบนี้ จะนับแบบ -1, -2 ,-3 ไปเลย ไม่ได้เริ่มจาก 0 เหมือน index ปกติ

ตำแหน่ง index ของตารางที่มีตำแหน่ง -2 ก็คือตารางที่สองนับจากตารางสุดท้าย(ล่างขึ้นบน) ตำแหน่ง index ของแถวที่มีตำแหน่ง -1 คือแถวที่ 1 นับจากแถวสุดท้ายของตารางที่สอง และตำแหน่ง index ของสมาชิกที่มีตำแหน่ง -3 คือเลข 14 ซึ่งนับเป็นตัวที่สามของแถวที่สอง

Advertisement