นิยาม

เป็น method ที่ใช้คัดลอก set แบบ deep copy

Syntax

set.copy()

ตัวอย่าง

foods = {'pizza', 'sandwich', 'soup'}
x = foods.copy()
foods.remove('pizza')
print(x)
print(foods)

output:
{'soup', 'pizza', 'sandwich'}
{'soup', 'sandwich'}

Advertisement