นิยาม

ได้ set ใหม่ที่มีข้อมูลที่ปรากฏใน set แรก แต่ไม่ปรากฏใน set อื่นเท่านั้น method นี้จะไม่แสดงข้อมูลที่ปรากฏใน set อื่น แต่ไม่ปรากฏใน set แรก

Syntax

set1.difference(set2,set3)

ต้องใส่ argument ใน parameter ของ method เพราะจำเป็นต้องเช็คว่า set ใดที่ไม่มีข้อมูลเหมือนกับ set ที่ต้องการเปรียบเทียบ

สามารถใส่ argument ได้มากกว่าหนึ่งอัน ขึ้นอยู่กับว่าต้องการเปรียบเทียบกี่ set

ตัวอย่าง

set1 = {'milk' ,'juice', 'wine'}
set2 = {'Linux', 'MacOS', 'milk'}
set3 = {'soup', 'sandwich', 'wine'}
set4 = set1.difference(set2, set3)

print(set4)

output:
{'juice'}

จะเห็นได้ว่ามีข้อมูลหลายตัวที่ไม่เหมือนกันระหว่าง 3 set นี้ แต่เมื่อ print(set4) ข้อมูลใน set4 จะเป็นข้อมูลที่มีใน set1 เท่านั้น หากข้อมูลในปรากฏใน set2 หรือ set3 จะไม่ปรากฏใน set4

Advertisement