นิยาม

method นี้จะลบข้อมูลที่ปรากฏใน set แรกแต่ไปซ้ำกันกับ set อื่นที่ต้องการเปรียบเทียบ

Syntax

set.difference_update(set1, set2)

ตัวอย่าง

set1 = {'milk' ,'juice', 'wine'}
set2 = {'Linux', 'MacOS', 'milk'}
set3 = {'soup', 'sandwich', 'wine'}
set1.difference(set2, set3)
print(set1)

output: {'juice'}

method นี้จะได้ผลลัพธ์ของข้อมูลเหมือนกับการใช้ difference() method แต่สิ่งสำคัญที่ต่างกันคือ

difference() method ดึงเอาข้อมูลที่ไม่เหมือน set อื่นออกมาและนำไปสร้างเป็น set ใหม่ ในขณะที่ difference_update() method ลบข้อมูลที่เหมือนกันกับ set อื่นใน original set และไม่มีการสร้าง set ใหม่ใดๆ