นิยาม

method นี้จะเลือกข้อมูลใน set อื่นที่เหมือนกับข้อมูลที่ปรากฏใน set แรกที่ต้องการเปรียบเทียบเท่านั้น

ข้อมูลที่ได้ใน set ใหม่ต้องปรากฏในทุก set ที่นำมาเปรียบเทียบ

Syntax

set1.intersection(set2, set3)

ต้องใส่ argument อย่างน้อย 1 อัน หากต้องการเปรียบเทียบมากกว่า 1 set ให้เพิ่ม argument ใน parameter

ตัวอย่าง

set1 = {'melon', 'soup', 'water'}
set2 = {'pizza', 'grapes', 'water'}
set3 = {'sandwich', 'water', 'apple'}

set4 = set1.intersection(set2, set3)

print(set4)

output:
{'water'}

หากไม่มีข้อมูลที่ปรากฏในทุก set ที่นำมาเปรียบเทียบ จะได้ set ว่าง

ตัวอย่าง

set1 = {'melon', 'soup', 'water'}
set2 = {'pizza', 'grapes', 'water'}
set3 = {'sandwich', 'milk', 'apple'}

set4 = set1.intersection(set2, set3)

print(set4)

output:
set()

Advertisement