นิยาม

method นี้จะลบข้อมูลที่ไม่ปรากฏใน set อื่นออกจาก set ที่ต้องการเปรียบเทียบ

Syntax

set1.intersection_update(set2, set3)

เพิ่มจำนวน parameter ตามจำนวน set ที่ต้องการเปรียบเทียบ

ตัวอย่าง

set1 = {'melon', 'soup', 'water'}
set2 = {'pizza', 'grapes', 'water'}
set3 = {'sandwich', 'water', 'apple'}
set1.intersection(set2, set3)
print(set1)

output: {'water'}

method นี้จะให้ผลลัพธ์เหมือนกับการใช้ method intersection() แต่สิ่งสำคัญที่ต่างกันคือ

intersection() method จะดึงเอาข้อมูลที่เหมือนกันของทุก set ออกมาและนำไปสร้างเป็น set ใหม่ ในขณะที่ intersection_update() method จะลบข้อมูลที่ไม่เหมือนกันใน original set ออก ให้เหลือแค่ข้อมูลที่เหมือนกันในทุก set เท่านั้น และไม่มีการสร้าง set ใหม่ใดๆ