นิยาม

method นี้จะให้คำตอบเป็น boolean ใช้เพื่อยืนยันว่าไม่มีข้อมูลใดๆใน set หนึ่งที่เหมือนกับ set อื่นๆ หากคำยืนยันเป็นจริง จะได้ True แต่ถ้ามีข้อมูลใดข้อมูลหนึ่งอย่างน้อยหนึ่งตัวที่เหมือนกัน จะให้ค่า False

Syntax

set1.isdisjoint(set2)

method นี้รับค่า argument ได้แค่ค่าเดียวเท่านั้น หากใส่ argument มากกว่า 1 ตัวจะได้ TypeError

ตัวอย่าง

set1 = {1, 2, 3}
set2 = {'a', 'b', 'c'}
set3 = {1.2, 3.5, 2}

print(set1.isdisjoint(set2))
print(set3.isdisjoint(set1))

output:
True
False

Advertisement