นิยาม

เพื่อเช็คว่าข้อมูลทุกตัวใน set หนึ่งปรากฏอยู่ในอีก set หนึ่งจริงหรือไม่ คืนค่าเป็นค่า boolean

Syntax

set.issubset(set)

method นี้รับได้แค่ argument เดียวเท่านั้น หากใส่มากกว่า 1 argument จะได้ TypeError

ตัวอย่าง

set1 = {'pizza', 'soup', 'sandwich', 'pasta'}
set2 = {'pizza', 'pasta', 'soup'}

print(set1.issubset(set2))
print(set2.issubset(set1))

output:
False
True

ในตัวอย่าง สมาชิกทุกตัวของ set2 ปรากฏใน set1 ทำให้ได้ผล True คือ set2 เป็น sub set ของ set1 จริง

ในขณะที่สมาชิกทุกตัวของ set1 ไม่ได้ปรากฏใน set2 ทำให้ได้ผล False คือ set1 ไม่ได้เป็น sub set ของ set2