นิยาม

เพื่อเช็คว่าข้อมูลทุกตัวใน set หนึ่งปรากฏอยู่ในอีก set หนึ่งจริงหรือไม่ คืนค่าเป็นค่า boolean

Syntax

set.issubset(set)

method นี้รับได้แค่ argument เดียวเท่านั้น หากใส่มากกว่า 1 argument จะได้ TypeError

ตัวอย่าง

set1 = {'pizza', 'soup', 'sandwich', 'pasta'}
set2 = {'pizza', 'pasta', 'soup'}

print(set1.issubset(set2))
print(set2.issubset(set1))

output:
False
True

ในตัวอย่าง สมาชิกทุกตัวของ set2 ปรากฏใน set1 ทำให้ได้ผล True คือ set2 เป็น sub set ของ set1 จริง

ในขณะที่สมาชิกทุกตัวของ set1 ไม่ได้ปรากฏใน set2 ทำให้ได้ผล False คือ set1 ไม่ได้เป็น sub set ของ set2

Advertisement