นิยาม

เมื่อนำสอง set มาเปรียบเทียบกัน บางครั้งเราจะได้ข้อมูลบางตัวที่เหมือนกัน การทำงานของ method นี้คือ ดึงเอาข้อมูลตัวที่เหมือนกันออก และจับเอาข้อมูลที่เหลือมารวมกันเป็น set เดียว

Syntax

set1.symmetric_difference(set2)

method นี้รับได้แค่ argument เดียวเท่านั้น หากใส่มากกว่า 1 argument จะได้ TypeError

ตัวอย่าง

set1 = {'google', 'Facebook', 'twitter', 'LinkedIn'}
set2 = {'Yahoo', 'MSN', 'Facebook', 'twitter'}

x = set1.symmetric_difference(set2)
y = set2.symmetric_difference(set1)

print(x)
print(y)

output:
{'Yahoo', 'google', 'LinkedIn', 'MSN'} 
{'Yahoo', 'google', 'LinkedIn', 'MSN'}

จากตัวอย่างจะพบว่าไม่ว่าเราจะเอา set ไหนขึ้นก่อน จะได้ผลลัพธ์เหมือนกัน

Advertisement