เราสามารถเข้าถึงข้อมูลใน Pandas Series ได้ 3 วิธีดังนี้

 • ใช้ method Series.loc[] — ใส่ชื่อ label ที่อยู่ใน Series เท่านั้น
 • ใช้ method Series.iloc[] — ใส่ตำแหน่ง index ของข้อมูลใน Series เท่านั้น
 • ใช้ Series[] — ใส่เป็นตำแหน่ง index หรือ label ก็ได้

ต่อมาต้องดูว่าเราต้องการผลลัพธ์ที่ได้จากการ return ของ method เป็นข้อมูลชนิดใด ผลลัพธ์ที่ได้จากการ return สามารถ return ได้ 2 แบบดังนี้

 • pandas.core.series.Series
 • pandas.core.frame.DataFrame

pandas.core.series.Series

คือ return เป็น object หรือข้อมูลใน Series นั้น จะเป็นข้อมูลตัวเดียวเดี่ยวๆ จะใช้ [] คู่เดียว และใส่แค่ parameter เดียว หากใส่มากกว่านั้นจะได้ pandas.core.indexing.IndexingError: Too many indexers

ตัวอย่างเมื่อใช้ .loc

import pandas as pd

lst = pd.Series([3,5,2], index=['a','b','c'])
acc1 = lst.loc['a']
print(acc1)

output:
3

ตัวอย่างเมื่อใช้ .iloc

acc2 = lst.iloc[1]
print(acc2)

output:
5

ตัวอย่างเมื่อใช้ []

หากใส่มากกว่า 1 parameter ใน [] จะได้ KeyError: ‘key of type tuple not found and not a MultiIndex’

acc3 = lst[2]
acc4 = lst['c']
print(acc3, acc4)

output:
2 2

pandas.core.frame.DataFrame

คือการ return เป็น DataFrame จะใช้ [] สองคู่ และสามารถใส่ได้มากกว่า 1 parameter โดยไม่เกิด Error

ตัวอย่างเมื่อใช้ .loc

acc5 = lst.loc[['a','b']]
print(acc5)

output:
a  3
b  5
dtype: int64

ตัวอย่างเมื่อใช้ .iloc

acc6 = lst.iloc[[1,2]]
print(acc6)

output:
b  5
c  2
dtype: int64

ตัวอย่างเมื่อใช้ []

acc7 = lst[['b','c']]
print(acc7)

output:
b  5
c  2
dtype: int64

Advertisement