Computer and Languages

คอมพิวเตอร์และภาษา

About Page

บันทึกเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูล และภาษาต่างประเทศ อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจ และ SEO เข้ามาบ้างประปราย

What do I like?
  • ฐานข้อมูล
  • โปรแกรม
  • ภาษาที่สาม
%d bloggers like this: