เกมส์ต่อสู้(?) ที่เลือกอาวุธได้เพียงหนึ่งในสาม คือ หิน กรรไกร หรือ กระดาษ

กฏของเกมส์ก็ง่ายๆ คือ

 • หินชนะกรรไกร
 • กรรไกรชนะกระดาษ
 • กระดาษชนะหิน

Source code เกมส์

แบ่งออกเป็น 4 ส่วน

ส่วนที่ 1 เลือกอาวุธผู้เล่น

 • เขียน function ให้ผู้เล่น หรือ user เลือกอาวุธ
 • กำหนดให้มี 1 parameter เพื่อให้ผู้เล่นพิมพ์อาวุธที่ตนเองต้องการ
 • ใช้ function .toLowerCase ใน Library ของ JavaScript เพื่อกำหนดตัวอักษรให้เป็นตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด
 • เช็คว่าผู้เล่นเลือกอาวุธถูกต้องหรือไม่ โดยการใช้เงื่อนไข if…else และ logical operator ||
 • หากผู้เล่นเลือก หิน กระดาษ หรือ กรรไกร ให้ return เป็นตัวแปรอาวุธของผู้เล่น
 • หากผู้เล่นพิมพ์อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ 3 อย่างนี้ ให้แสดงข้อความ Error

ส่วนที่ 2 ให้คอมพิวเตอร์เลือกอาวุธ

 • เขียน function ให้คอมพิวเตอร์เลือกอาวุธ
 • parameter ว่าง ( ) เพราะเราจะให้คอมพิวเตอร์สุ่มเลือกอาวุธอัตโนมัติ ไม่ต้องพิมพ์เลือกให้คอมพิวเตอร์
 • ใช้ function Math.random เพื่อสุ่มเลือกตัวเลขแบบสุ่มออกมา 3 ตัว
 • ใช้ function Math.floor เพื่อทำให้ตัวเลขที่ได้จากการสุ่มเป็นจำนวนเต็มเท่านั้น (เพราะตัวเลขที่ได้จากการสุ่มอาจออกมาเป็นทศนิยมได้)
 • ใช้ switch เพื่อกำหนดเงื่อนไขว่าแต่ละตัวเลขที่สุ่มได้ จะตรงกับอาวุธชนิดไหน

ส่วนที่ 3 กำหนดเงื่อนไขผู้ชนะ

 • สร้าง function เพื่อหาผู้ชนะ ใน function มี 2 parameter คือ อาวุธของผู้เล่น และ อาวุธของคอมพิวเตอร์
 • สร้างเงื่อนไขเพื่อเปรียบเทียบอาวุธของผู้เล่นทั้งสองฝ่ายดูว่าฝ่ายใดเป็นฝ่ายชนะ หากอาวุธที่เลือกเหมือนกัน ผลเกมส์ออกมาเป็น “เสมอ”
 • ใช้เงื่อนไข if และ else…if โดยมี if…else ซ้อนอยู่ข้างในอีกที

ส่วนที่ 4 เล่นเกมส์

 • สร้าง function สำหรับเล่นเกมส์
 • เรียก function ให้ผู้เล่นเลือกอาวุธ (ส่วนที่ 1) และพิมพ์อาวุธที่ตัวเองต้องการลงไปใน parameter
 • เรียก function สำหรับสุ่มเลือกอาวุธสำหรับคอมพิวเตอร์ (ส่วนที่ 2) เว้น parameter ว่าง
 • พิมพ์อาวุธของผู้เล่นและคอมพิวเตอร์ออกทางหน้าจอ console
 • พิมพ์ผู้ชนะในเกมส์โดยเรียกใช้ function จากส่วนที่ 3

รันโปรแกรมบน terminal