โจทย์

คำนวณอายุของตัวเองเมื่อเทียบอายุของสุนัข โดยสุนัขจะมีการโตเต็มตัวเร็วกว่ามนุษย์

การคำนวณ

 • ในชีวิต 2 ปีแรกของสุนัข สุนัขจะมีอายุปีละ 10.5 ปีในปีสุนัข
 • ในปีอื่นๆต่อไป สุนัขจะมีอายุปีละ 4 ปีในปีสุนัข

เป้าหมายของโปรแกรม

พิมพ์ประโยคแสดงชื่อ(ตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมด) อายุปัจจุบันในปีมนุษย์ และอายุปัจจุบันในปีสุนัขของตน

เขียนโปรแกรม

 • สร้างตัวแปรอายุของตัวเอง myAge
 • สร้างตัวแปรอายุ 2 ปีแรกของสุนัข earlyYears กำหนดให้มีค่าเท่ากับ 2
 • คำนวณอายุ 2 ปีแรกเป็นปีสุนัข => 1 ปีมนุษย์เท่ากับ 10.5 ปีสุนัข
 • คำนวณอายุที่เหลือเมื่อหัก 2 ปีแรกออก เก็บค่าที่ได้ไว้ในตัวแปร laterYears
 • คำนวณอายุที่เหลือเป็นปีสุนัข => 1 ปีมนุษย์เท่ากับ 4 ปีสุนัข
 • คำนวณอายุปัจจุบันของตัวเองเป็นปีสุนัข เก็บค่าที่ได้ไว้ใน myAgeInDogYears
 • สร้างตัวแปรเก็บข้อมูลชนิด string กำหนดค่าเป็นชื่อของตัวเอง
 • ใช้ built-in method .toUpperCase ทำให้ข้อความในตัวแปรทั้งหมดเป็นตัวพิมพ์ใหญ่
 • ปริ้นข้อความออกหน้าจอ console โดยใช้ backticks เพื่อส่งข้อมูลผ่าน placeholder ใน template literals

รันโปรแกรม

ใน terminal cd ไปที่ path ของไฟล์ที่จะรัน จากนั้นรันด้วยคำสั่ง node (ชื่อไฟล์).js

Advertisement