นิยาม

จะเช็คว่าข้อมูลทุกตัวใน set อื่นปรากฏใน set นี้หรือจริงหรือไม่ หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือ มี set อื่นอยู่ใน set นี้หรือไม่ คืนค่าเป็นค่า boolean

Syntax

set1.issuperset(set2)

method นี้รับได้แค่ argument เดียวเท่านั้น หากใส่มากกว่า 1 argument จะได้ TypeError

ตัวอย่าง

set1 = {'soup', 'pizza', 'pasta', 'rice', 'sandwich'}
set2 = {'pizza', 'pasta', 'curry'}
set3 = {'pasta', 'pizza', 'soup'}

print(set1.issuperset(set2))
print(set1.issuperset(set3))

output:
False
True

ในตัวอย่าง set1 ไม่เป็น super set ของ set2 เพราะ set1 ไม่ได้มีสมาชิกทุกตัวที่ set2 มี ทำให้ได้ค่า False

ต่อมา set1 เป็น super set ของ set3 เพราะ set1 มีสมาชิกทุกตัวที่ set3 มี ทำให้ได้ค่า True

method นี้คล้ายกับ issubset() มาก ความแตกต่างระหว่างสอง method นี้คือ ข้อมูลใน set1 ต้องปรากฏใน set2 ทุกตัว และจะมีข้อมูลมากกว่า set2 ไม่ได้
ส่วน issuperset() ข้อมูลใน set1 สามารถมีมากกว่าข้อมูลของ set2 ได้ แต่ข้อมูลทุกตัวใน set2 ต้องปรากฏใน set1

Advertisement